Pojisteni - i-makler

ÚSPĚŠNÝ MAKLÉŘ


Prodávejte reality bez rizika.

100 % MAKLÉŘ
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Pojisteni

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI REALITNÍHO
ZPROSTŘEDKOVATELE

  V souladu s § 7 musí být realitní zprostředkovatelé po celou dobu výkonu své činnosti pojištěni pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování s limitem pojistného plnění ve výši 1 750 000 Kč na jednu pojistnou událost a nejméně 3 500 000 Kč pro všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období. Pokud realitní zprostředkovatel vykonává činnost realitní zprostředkování na základě smlouvy uzavřené v písemné formě s jinou právnickou osobou, jež je realitním zprostředkovatelem a tuto činnost poskytuje pouze jménem takovéto právnické osoby nebo svým jménem s nezaměnitelným užitím obchodního jména či obchodní značky takovéto právnické osoby, limity pojistného plnění se snižují na 50%, tj. 875 000 Kč na jednu pojistnou událost a 1 750 000 Kč pro všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
  V rámci produktu PROFEX lze sjednat pojištění odpovědnosti realitního zprostředkovatele i s vyššími limity plnění, než ukládá zákon.


Co je pojištěno automaticky?

• Majetková újma na jmění, která vznikla
jeho poškozením, zničením nebo
pohřešováním, včetně následné
finanční újmy z toho vyplývající

• Majetková újma na jmění, která vznikla
jinak než jeho poškozením, zničením
nebo pohřešováním (čistá finanční újma)

• Majetková a nemajetková újma při
ublížení na zdraví nebo při usmrcení,
újma na přirozených právech člověka
souvisejících s újmou při ublížení na
zdraví a při usmrcení včetně následné
finanční újmy z toho vyplývající,
případně duševní útrapy způsobené
manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě
blízké
Možná připojištění

• Újma na nehmotném
majetku

• Újma na věci převzaté (bez
i včetně vozidel)

• Újma vzniklá právnické
osobě, ve které má pojištěný
majetkovou účast

• Újma vzniklá právnické
osobě, ve které pojištěný
vykonává funkci statutárního
orgánu

• Újma vzniklá právnické
osobě, která je v pozici
společníka pojištěného
DOTAZNÍK POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI REALITNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE

875.000,- Kč pro 1 PU / 1.750.000,- Kč pro všechny PU -> snížený limit
1.750.000,- Kč pro 1 PU / 3.500.000,- Kč pro všechny PU -> zákonný limit
3.500.000,- Kč pro 1 PU / 7.000.000,- Kč pro všechny PU
5.000.000,- Kč pro 1 PU / 10.000.000,- Kč pro všechny PU

1% z pojistného plnění
5.000,- Kč


Česká republika
Evropa


Ano
Ne

 finanční sankce (pokuty z veřejných orgánů)
 újma na věci převzaté bez vozidel
 újma na věci převzaté včetně vozidel
 újma na nehmotném majetku
 křížová odpovědnost – újma způsobená PO, ve které má pojištěný majetkovou
Prodávejte reality bez rizika
Realitní společnost T&J, spol. s r.o.
Blatnická 4219/4
628 00 Brno
info@i-makler.cz
tel. 607 78 65 56
100% makléř
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky